1-GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR  İş bu aydınlatma metni, ELSO KİMYA SANAYİ ve TİC. A.Ş. ‘nin (ELSO KİMYA olarak ifade edilecektir) “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 ncu maddesi kapsamında, web sitesi uygulamalarımız veya dijital ortamlarda sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde çerezler, giftler, pikseller kullanımına yönelik kişisel verilerin işleme faaliyetlerimizde “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.  Aydınlatma metninde yer alan terimlerin anlamları, 6698 Sayılı Kanun, bu Kanuna ilişkin çıkarılan Yönetmelikler ve Tebliğlerde tanımlanmıştır.  ELSO KİMYA, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişilere hangi verilerin, ne amaçla işleneceği, nasıl toplandığı, kimlere aktarılabileceği, verisi aktarılan kişinin haklarının ne olduğu  başta olmak üzere Kanunun emretmiş  olduğu tüm yükümlülükleri yerine getirecek olup iş bu verileri güvenli şekilde saklayacaktır. ELSO KİMYA olarak çerez ve piksel politikalarımızda her zaman değişikliğe gitme ve dolayısı bu aydınlatma metninin içeriğini de değiştirme hakkını kendimizde saklı tutarız. Aydınlatma metninin güncel haline www.elsokimya.com adresinden ulaşabilirsiniz.  2-VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER  Elso Kimya, Türkiye’de yerleşik, tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketi olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Veri sorumlusu olarak Elso Kimya hakkında bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir.  Veri Sorumlusunun;  Unvanı : ELSO KİMYA SANAYİ ve TİC. A.Ş. Mersis Numarası :  0333003001400018 Adresi : Doğu Sanayi Sitesi 11. Blok No:12 Yenibosna 34197 İstanbul/TÜRKİYE Telefonu :  +90 212 6536468 Fax :  +90 212 6521911 e-posta adresi : [email protected] Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : [email protected] 3-KİŞİSEL VERİLEN İŞLEME AMACI  Kişisel verilerinizin işlenme amacı; web sitemizi ve diğer dijital mecralarımızı ziyaret eden müşterilerimizin ziyaret deneyimlerini geliştirmek ve daha iyi hizmet sunabilmektir.   4-KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE KORUNMASI  Toplanan kişisel verileriniz sınırlı ve mevzuata uygun olarak iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize ve ayrıca kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 5-KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ Elso Kimya olarak kişisel verileriniz web sitemizi ziyaretiniz ve diğer dijital mecra uygulamalarımızda çerezler yolu ile olabilmektedir. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde öngörülen meşru menfaatlerimizin korunması hukuki dayanağına göre işlenmektedir.  6-İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI  İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  Kişisel verileri işlenmişse  buna ilişkin bilgi talep etme,  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını  öğrenme,  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  Kişisel verilerin eksik veya yanlış  işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini  isteme,  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

1- 1-GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR 

İş bu aydınlatma metni, ELSO KİMYA SANAYİ ve TİC. A.Ş. ‘nin (ELSO KİMYA olarak ifade edilecektir) “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 ncu maddesi kapsamında, web sitesi uygulamalarımız veya dijital ortamlarda sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde çerezler, giftler, pikseller kullanımına yönelik kişisel verilerin işleme faaliyetlerimizde “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Aydınlatma metninde yer alan terimlerin anlamları, 6698 Sayılı Kanun, bu Kanuna ilişkin çıkarılan Yönetmelikler ve Tebliğlerde tanımlanmıştır. 

ELSO KİMYA, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişilere hangi verilerin, ne amaçla işleneceği, nasıl toplandığı, kimlere aktarılabileceği, verisi aktarılan kişinin haklarının ne olduğu  başta olmak üzere Kanunun emretmiş  olduğu tüm yükümlülükleri yerine getirecek olup iş bu verileri güvenli şekilde saklayacaktır.

ELSO KİMYA olarak çerez ve piksel politikalarımızda her zaman değişikliğe gitme ve dolayısı bu aydınlatma metninin içeriğini de değiştirme hakkını kendimizde saklı tutarız. Aydınlatma metninin güncel haline www.elsokimya.com adresinden ulaşabilirsiniz. www.elsokimya.com.

2-VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER 

Elso Kimya, Türkiye’de yerleşik, tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketi olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Veri sorumlusu olarak Elso Kimya hakkında bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir.

Veri Sorumlusunun;  Unvanı : ELSO KİMYA SANAYİ ve TİC. A.Ş. Mersis Numarası :  0333003001400018 Adresi : Doğu Sanayi Sitesi 11. Blok No:12 Yenibosna 34197 İstanbul/TÜRKİYE Telefonu :  +90 212 6536468 Fax :  +90 212 6521911 e-posta adresi : [email protected] Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : [email protected]

3-KİŞİSEL VERİLEN İŞLEME AMACI 

Kişisel verilerinizin işlenme amacı; web sitemizi ve diğer dijital mecralarımızı ziyaret eden müşterilerimizin ziyaret deneyimlerini geliştirmek ve daha iyi hizmet sunabilmektir. 

4-KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE KORUNMASI 

Toplanan kişisel verileriniz sınırlı ve mevzuata uygun olarak iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize ve ayrıca kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5-KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Elso Kimya olarak kişisel verileriniz web sitemizi ziyaretiniz ve diğer dijital mecra uygulamalarımızda çerezler yolu ile olabilmektedir. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde öngörülen meşru menfaatlerimizin korunması hukuki dayanağına göre işlenmektedir. 

6-İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse  buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını  öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış  işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini  isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 
 • Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine ilişkin olarak Elso Kimya ‘ya başvurabilir. İlgili kişiler, başvurularını Türkçe  olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir. Başvuru için İletişim bilgileri aydınlatma metninin 2. Kısmında verilmiştir. 
 • Elso Kimya, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” in 7’nci maddesinde belirtilen tutarda ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.